VideoFrameObserver 编辑文档

Public成员函数
-(bool) onCaptureVideoFrame:(VideoFrame *)videoFrame
-(bool) onRenderVideoFrame:(uint32_t) uid videoFrame:(VideoFrame *) videoFrame
-(VIDEO_FRAME_TYPE) getVideoFormatPreference
-(bool) getRotationApplied
-(bool) getMirrorApplied

详细描述

VideoFrameObserver 接口,用于实现原始视频数据回调事件


方法

onCaptureVideoFrame

定义
- (bool)onCaptureVideoFrame:(VideoFrame *)videoFrame
说明

获取本地采集的视频数据

参数
参数名 说明
videoFrame 视频数据。详见 VideoFrame
返回值

bool:true: 设置 SDK 接收视频帧; false: 设置 SDK 丢弃视频帧;


onRenderVideoFrame

定义
- (bool)onRenderVideoFrame:(uint32_t) uid videoFrame:(VideoFrame *) videoFrame
说明

获取接收到的远端视频数据

参数
参数名 说明
uid 远端用户 ID
videoFrame 视频数据。详见 VideoFrame
返回值

bool:true: 设置 SDK 接收视频帧; false: 设置 SDK 丢弃视频帧;


getVideoFormatPreference

定义
- (VIDEO_FRAME_TYPE)getVideoFormatPreference
说明

设置 SDK 输出的原始视频数据格式

参数

返回值

VIDEO_FRAME_TYPE:FRAME_TYPE_YUV420(0): (默认)YUV 420; FRAME_TYPE_YUV422(1): YUV 422;FRAME_TYPE_RGBA(2): RGBA


getRotationApplied

定义
- (bool)getRotationApplied
说明

设置是否旋转 SDK 输出的原始视频数据

参数

返回值

bool:true: 旋转; false:(默认)不旋转


getMirrorApplied

定义
- (bool)getMirrorApplied;
说明

设置是否旋转 SDK 输出的原始视频数据

参数

返回值

bool:true: 镜像; false:(默认)不镜像


野狗新手?
立即注册,为你提供安全可靠的实时通信云服务。
没找到需要的文档?
你可以提交工单反馈 或 阅读常见问题