IVideoFrameObserver 编辑文档

Public成员函数
IVideoFrameObserver()
abstract boolean onCaptureVideoFrame(IVideoFrameObserver.VideoFrame var1)
abstract boolean onRenderVideoFrame(int var1, IVideoFrameObserver.VideoFrame var2)
int getVideoFormatPreference()
boolean getRotationApplied()
boolean getMirrorApplied()
静态Public成员变量
static final int FRAME_TYPE_YUV420S = 0
static final int FRAME_TYPE_YUV422 = 1
static final int FRAME_TYPE_RGBA = 2

详细描述

IVideoFrameObserver 接口,用于实现原始视频数据回调事件


成员说明

FRAME_TYPE_YUV420S

定义
public static final int FRAME_TYPE_YUV420S = 0
说明

0: (默认)YUV 420


FRAME_TYPE_YUV422

定义
public static final int FRAME_TYPE_YUV422 = 1
说明

1: YUV422


FRAME_TYPE_RGBA

定义
public static final int FRAME_TYPE_RGBA = 2
说明

2: RGBA


方法

onCaptureVideoFrame

定义
public abstract boolean onCaptureVideoFrame(VideoFrame var1)
说明

获取本地采集的视频数据

参数
参数名 说明
var1 视频数据。详见 VideoFrame
返回值

boolean:true: 设置 SDK 接收视频帧; false: 设置 SDK 丢弃视频帧;


onRenderVideoFrame

定义
public abstract boolean onRenderVideoFrame(int var1, IVideoFrameObserver.VideoFrame var2)
说明

获取接收到的远端视频数据

参数
参数名 说明
var1 远端用户 ID
var2 视频数据。详见 VideoFrame
返回值

boolean:true: 设置 SDK 接收视频帧; false: 设置 SDK 丢弃视频帧;


getVideoFormatPreference

定义
public int getVideoFormatPreference()
说明

设置 SDK 输出的原始视频数据格式

参数

返回值

int:0: (默认)YUV 420; 1: YUV 422;2: RGBA


getRotationApplied

定义
public boolean  getRotationApplied()
说明

设置是否旋转 SDK 输出的原始视频数据

参数

返回值

boolean:true: 旋转; false:(默认)不旋转


getMirrorApplied

定义
public boolean  getMirrorApplied()
说明

设置是否旋转 SDK 输出的原始视频数据

参数

返回值

boolean:true: 镜像; false:(默认)不镜像


野狗新手?
立即注册,为你提供安全可靠的实时通信云服务。
没找到需要的文档?
你可以提交工单反馈 或 阅读常见问题